Stadgar

§ 1 Ändamål

GVB är en demokratisk, fackligt, ideell allmännyttig och politisk obunden båtklubb. Klubben skall främja vänskap samt arrangera medlemsmöten i god anda både till sjöss samt i land. Gentlemannamässigt uppträdande skall alltid råda mellan medlemmarna.

GVB skall även sträva efter att vidmakthålla en gemytlig och fungerande marina. Varje medlem hyr sin plats enligt mellanvarande kontrakt som upprättas mellan uthyraren Gryts Varv och distrubueras båtägaren under mars.

GVB skall via utvalda personer fungera som språkrör gentemot uthyraren och tillsammans utveckla marinan både för medlemmar, hyrestagare samt besökande gästbåtar.

Vidare har vi ett ansvar att se till att våra medlemmars båtar så att de alltid ligger tryggt förtöjda då medlemmen inte är i hamnen. Båtklubben skall vara ansluten till Riksorganisationen SBU, via det regionala förbundet ÖBF.

§ 2 Organisation

GVBs styrelse är det beredande och verkställande organet emedan medlemsmöte är det högsta och därmed det beslutande organet. GVB:s ekonomi sköts av två valda revisorer och är det kontrollerande organet. I styrelsen förutom ordförande samt valda enhetsansvariga skall det finnas fem ledarmöter. Mandatiden är 2 år för samtliga sedan skall omval hållas i samband med årsmötet. Valberedningen ansvarar för att detta verkställs i god tid.

Inom organisationen finns också:

 • Valberedning (grupp om 4 personer)
 • Arrangörsgrupp (arrangerande personer/familjer av medlemsmöten)
 • Språkrör gentemot Gryts Marina
 • Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Ledamöter
 • Suppleanter
 • Kassör
 • Hemsidesansvarig
 • Ungdomsansvarig

Styrelsen har rätt att, som komplettering till dessa stadgar, utfärda direktiv och bestämmelser om, användning av flaggor och båtmärken, besiktning av båtar, upprätthållande av båtregister, användning av hamnen i samråd med Gryts Varv, iakttagande av sättet att uppföra sig, m.fl. ärenden, vilka styrelsen anser sig nödvändig att leda.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i GVB är de som av medlemsmöte beviljats medlemskap.

Förslag om ny medlem skall inkomma till medlemsmöte och beslut om ett ev medlemskap fattas vid nästa medlemsmöte och eller efter att styrelsen gemensamt beslutat härom i förekommande fall.

Alla båtägare som hyr plats på Gryts Varv äger dock rätt att inträda som medlemmar i samband med att medlemsavgiften inbetalats till av GVB anvisat konto. Dessa skall dock prövas i enlighet med vad som angivits i andra stycket § 3. Dock kan dessa komma att prioriteras i mån av plats i klubben. I dagsläget föreligger inget tak på antal medlemmar.

Medlemmar skall vara angivna i medlemsförteckning som skall vara tillgänglig för samtliga..

Till hedersmedlem skall familj/person som så finnes lämplig kunna väljas även om de för tillfället ej innehar någon båt, se separat enligt § 7 & § 20.

Den som söker medlemskap förbinder sig att följa klubbens stadgar, avtal och av styrelsen eller årsmötet fastställda ordningsföreskrifter.

§ 4 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom förskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha ansökt om utträde ur klubben

§ 5 Årsmötet

På årsmötet skall behandlas:

 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av sekreterare
 • GVBs verksamhetsberättelse
 • GVBs ekonomiberättelse (löpande avstämning sker även på styrelsemöten)
 • Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
 • Vid omvals år skall valberedningen presentera kandidater för val/omval
 • Omröstning
 • Beslut avseende kandidater
 • Val av festarrangörer
 • Uteslutande av medlem
 • Gryts Varv
 • Resturangen
 • Övriga frågor som anmälts

Årsmötet skall hållas före decembers månads utgång. Extra årsmöte hålles då styrelse eller 2/3 av styrelsen skriftligen så begär. Vid årsmöte får endast ärende för vilket mötet kallades behandlas.

5.1                 Motionsrätt tillkommer medlem.

5.2                Motion till årsmötet skall tillställas styrelsen senast den 1 september.

5.3                 Motioner, styrelsens yttrande däröver, styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse jämte förslag från valberedningen, samt övriga handlingar tillställes medlemmarna.

5.4                 All omröstning verkställs öppet såvida sluten omröstning ej begärs. Vid sluten omröstning skall röstlängd upprättas. Se punkt 5 dagordning.

§ 5.5 Kallelse

Kallelse till årsmöte och styrelsemöten skall alltid vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötet.

I det fall medlem ej kan närvara vid medlemsmöte skall detta ovillkorligen meddelas arrangörsgrupp senast 10 dagar före mötet.

§ 6 Tecknande av GVB

Ordförande samt kassör i GVB styrelse tecknar sammanslutningen var för sig. Vid ekonomiska ställningstaganden eller regleringar skall detta först stadsfästas i styrelsen med min 2/3 delar närvarande

§ 7 Röstprocedur

Vid röstning äger varje medlem/familj (båt/båtar) en röst. Rösträtter kan även brukas genom fullmakt. Fullmakt kan enbart ges mellan familje/båtmedlemmar. Vid lika antal röster äger ordförande utslagsröst. På begäran kan det ske sluten omröstning. Då lika rösttal vid personval uppstår, skall lotten avgöra valet. Varje familj äger max en röst. Hedersmedlemmar äger ingen rösträtt.

§ 8 Beslut

Medlemsmöte är beslutsmässigt oavsett medlemmarnas närvaroantal, men alla skall vara kallade.

Vid röstning måste 2/3 majoritet råda för att beslut skall kunna klubbas. Medlem äger alltid rätten att kunna lägga ner sin röst/röster.

§ 9 Valberedning

Valberedningen tillsätts på medlemsmötet. Valberedningen skall minst fyra veckor före årsmötet skriftligen framlägga förslag till ansvarsposter, detta tillställs både sittande styrelse samt medlemmar.

§ 10 Verksamhetsår

Verksamhet/aktivitetsåret omfattar tiden 1 maj till den 30 april.

§ 11 Verksamhetsberättelser

Varje medlem skall i mån av intresse avge sina tolkningar skriftlig aktivitetsberättelse till styrelsen som sammanställer detta i en verksamhetsberättelse till årsmötet. I verksamhetsberättelse skall även ingå kategorierna (årets grundstötning, årets felnavigering, årets uttalande, årets fest, årets mest välbesökta vik, årets högsta badtempratur, årets lägsta badtempratur), nämnda berättelser skickas till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet eller i förekommande fall med protokollet härifrån.

§ 12 Uteslutning

Medlem som:

 • Uppsåtligen motverkar klubbens ändamål
 • Uppenbart skadar klubbens anseende
 • Eller bryter kraftigt mot stadgarna
 • Ej erlägger medlemsavgift
 • Skall kunna uteslutas ur GVB

Medlemmen skall dock beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, medlem kan således också söka hjälp utifrån såsom från ÖBF eller andra organisationer som kan biläggas med yttrandet.

§ 13 GVB attribut

Medlem/ar skall på respektive båt inklusive jolle inneha ett väl synligt märke, vimpel eller motsvarande som anger att man är medlem.

§ 14 Inofficiell vik/holme

Utan att anspråkgöra någon specifik holme/vik torde det vara lämpligt om föreningen utan att inkräkta på gällande allemansrätt, nyttjanderätt och/eller tomträtter, kunde finna en inofficiell hamn som vi kan rubricera som föreningens naturliga mötesplats.

§ 15 Ungar/båtar 

För att säkerställa tillväxten i GVB, är det viktigt att jollekörning och övriga vatten aktiviteter tillåts i mesta möjligaste mån av tid. Genom GVB:s ungdomsansvarige skall GVB arrangera och uppmuntra till olika aktiviteter som kommer ungdomarna till gagn.

Viktigt är att vi ansvarar för att alla barn förstår vikten av sjövett och ansvar mot gällande regler, både vad det avser sjörätt och folkvett.

Flytväst är obligatoriskt oavsett storlek på jolle eller i ordinarie båt.

§ 16 Båt och förtöjning

Din båt skall hållas i prydligt och sjövärdigt skick för att hålla GVB:s anseende uppe både gentemot uthyraren Gryts Varv samt besökande, och för att hamnen inte ska riskera att urarta till en uppläggningsplats för försummade vrak. Det åligger i grunden uthyraren att kontrollera båtarnas skick, märkning, förtöjningsgods etc. Dock skall medlem föregå med gott exempel, medlem som försummar förtöjningsgods, båtskick riskerar inte bara sin egen båt utan även grannens.

§ 18 Medlemsmatrikel

En medlemsmatrikelansvarig skall utses av ordförande årligen (åvilar kassören) och inneha ansvaret för att alla medlemmar har samt avlämnar korrekta uppgifter med medlemmarnas namn, adress, hemmahamn, telefonnummer (mobil/hem), ev anropssignal VHF.

§ 19 Upplösning

Beslut om klubbens upplösning fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. För beslut krävs 2/3 majoritet.

§ 20 Medlemsavgift

Medlemsavgiften uppgår till 500:- per familj/båt och år, för stödmedlemmar eller hedersmedlemmar som saknar båt f.n utgår en avgift om 200:-/år. För detta skall medlemmarna erhålla vimpel samt dekaler. Överskottet läggs på gemensamma aktiviteter/resor etc.

Medlemsavgifter för företag som önskar vara stödmedlem, beslutas vid varje prövningstillfälle.

Avgiftsplikt inträder samtidigt med att medlemskap beviljas. Medlemsavgift
beräknas för helt år, återföljt av inträdesavgift.

Medlem skall erlägga debiterad avgift senast 30 dagar efter avisering.

Avgifterna fastställs/justeras i förekommande fall vid ordinarie årsmöte.

 

Fastställt av styrelsen 201206